Föoldal

J. Wilcox:

Korai és késői eső

XIII. FEJEZET

Felüdülés és reformáció

Hogyan részesülhetünk a pünkösd áldásaiban? Milyen tapasztalat által készíthetjük el szívünket és életünket a Szentlélekkel való nagyobb beteljesedésünkre?

„De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És szíveteket szaggassátok meg, ne a ruháitokat, ágy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Ki tudja, hátha visszatér és megbánja, és áldást hagy maga után; étel- és italáldozatot az Úrnak, a ti Isteneteknek?! Fújjatok kürtöt a Sionon; szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést! Gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetét; hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csecsszopókat; menjen ki a vőlegény az ő ágyasházából, és a menyasszony is az ő szobájából. A tornác és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái, és mondják: Légy kegyelmes, óh, Uram, a te népedhez, és ne bocsásd szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtuk a pogányok. Miért mondanák a népek között: Hol az ő Istenük?" (Jóéi 2,12-17)

Felhívás a prédikátorokhoz

Ha a gyülekezet prédikátorai a szívükön viselik a nyáj ügyét, amelynek pásztoraivá tette őket Isten, és egyesülnek a nyáj juhaival, és teljes szívükkel keresik Istent, a Menny készséggel válaszol nekik. A gyülekezet prédikátorain, népünk vezetőin nyugszik az ünnepélyes felelősség, hogy a reformáció munkájában elsők legyenek. Itt az ideje, hogy keressük az Urat. Itt az ideje, hogy mi, prédikátorok keressük Istent a Lélek keresztségéért. Ne csak azért keressük Őt, hogy a bűntetteket megbocsássa, hanem azért is, hogy a bűntől megtisztítson. Keressük Őt az átalakító erőért, hogy mások részére kegyelem edényei és eszközei lehessünk, akiken keresztül Isten az Ő népének megváltásán munkálkodik. Hogyan segíthetünk másoknak, ha mi magunk nem kaptunk előbb segítséget? Hogy vigyük el a megbocsátó kegyelmet és a bűntől megőrző erőt másoknak, ha mi magunk sem ismerjük ezt a tapasztalatot a saját életünkben? Meg kell azt ismernünk. Isten hív, hogy ismerkedjünk meg vele, engedelmeskedjünk e meghívásnak most, amíg még alkalom van rá.

Egy prédikátor egyszer a teljes odaszentelődés öröméről és a szent élet lehetőségeiről beszélt. Csodálatos leírásban ismertette, mivé lenne a családi élet, ha mindenki összhangban élne a Biblia tanításaival. Beszéde végén felhívta a jelenlevő férfiakat és nőket, hogy teljesen szenteljék magukat Krisztusnak. Erre az egyik asszony így szólt a mellette levőhöz: „Csodálatos prédikáció volt, de kérdezem, lehetséges-e az ilyen élet.” A másik asszony mosolyogva felelte: „Igen, én tudom, hogy a prédikátor ilyen életet él. Én ugyanis abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a felesége lehetek.”

Kiáltsunk a jó Istenhez, hogy könyörüljön népén, és szabadítsa meg a bűnétől. Térítse vissza övéit hitehagyásuk útjáról, hogy öröksége ne legyen gyalázat, hanem álljon igazságának fényében és kegyelmének erejében az elveszett világ megmentése szolgálatában. Imádkozzunk különös módon drága ifjúságunkért, akiket Sátán ezekben a borzalmas napokban fokozottabb mértékben kísért és ostromol, mint bármikor azelőtt.

A reformációra való felhívás

Isten nemcsak felüdülésre, hanem reformációra is hív bennünket. A reform nélküli felüdülés csak érzelgős hangulatváltozást eredményez, amelyből természetesen újra visszaesünk a régi színvonalra. Ez történt a múltban sok felüdülés esetében. Jelenlegi törekvésünk a régiek szolgai másolata lenne, ha a felüdülés nem hatná át a lényünket annyira, hogy szándékainkat átalakítsa, célunkat megváltoztassa, és lábainkat új törekvések alapjára helyezze. Olvassuk el a felüdülésre és reformra való felhívást, amit az Úr a szolgálója által adott. Legyen ez egyúttal személyes felhívás is minden tanítvány részére.

„Isten lelki felüdülésre és reformra szólít fel minket. Ha ez nem történik meg, a langymelegek még utálatosabbak lesznek az Úr előtt, úgyhogy többé már nem ismeri el őket gyermekeinek. Felüdülésnek és reformnak kell végbemennie a Szentlélek vezetése mellett. A felüdülés és reform két különböző dolog. A felüdülés a lelki élet újraéledését, az értelem és a szív erejének felélesztését és a lelki halálból való feltámadást jelenti. A reform pedig újraszervezést, az eszmék és elméletek, szokások és cselekedetek megváltoztatását. A reform nem hozza létre az igazság jó gyümölcsét, amíg nem egyesül a lélek felüdülésével. A felüdülés és reform külön-külön végzi a maga bizonyos munkáját és ezt cselekedve, egyesülni fog.” (Review and Héráid, 1902. február 25.)

Az igazi felüdülés és reformáció gyümölcse

Az igazi felüdülés és reformáció nemcsak serkenti az értelmet, hanem át is alakítja az egész külső életet. Változást hoz létre a magaviseletben és a szokásokban. Sorakozzatok fel! Ez az Úr felhívása népéhez.

Másképpen szólva, aki átmegy az Istentől kért felüdülésen és reformon, felhagy eddigi bűnös életével. Aki Istentől született, többé nem vétkezik. Isten szent életre hívja gyermekeit. Még részletesebben, az igazi felüdülés és reform megélése azt jelenti, hogy az, aki lopott, többé már nem fog lopni, felhagy ezzel a rossz cselekedettel, és visszaadja az eltulajdonított értékeket. Azt jelenti, hogy az, aki Istent megrabolta a tizedben és áldoznivalókban, megfizeti, amit Isten tárházától visszatartott. Azt jelenti, hogy az, aki könnyelműen és embertársa meg- rágalmazására használta a nyelvét, bevallja bűntettét, és ezentúl csak áldani fog.

Azt jelenti, hogy az, aki közömbös volt a szombat megtartásában, ezután szentségnek tekintve tartja meg az Úr napját, nem jár saját útjain, nem áldoz kedvteléseinek, és nem folytat hiábavaló beszédet. Azt jelenti, hogy az, aki elhanyagolta az egészséges életmód elveit, az ételben és az italban a test kívánságait szolgálta, mostantól kezdve Isten dicsőségére eszik és iszik.

Az igazi felüdülés és reformáció azt jelenti, hogy az, aki a világ gyümölcsét kereste, saját ízlése vagy a divat szerint öltözködött, ezentúl szent hivatásához mérten fog öltözködni.

Az, akit a bűn gyönyörűsége rabul ejtett, világi barátokkal társalgóit, léhaságban és élvhajhászásban lelte örömét, ezentúl józan, imádságos és elmélkedő lelkületű lesz.

Az, aki meggondolatlan és gúnyolódó volt a beszédben, az idejét tréfában és rágalomban töltötte el, mostantól kezdve örök üdvösségére, embertársai megmentésére fog gondolni. Az igazi felüdülés és reformáció megtapasztalása azt jelenti, hogy aki durva, mogorva és civakodó volt a családjában, ezután gyöngéd és békeszerető lesz. Családi körünkben az eddiginél több bizonyságát adjuk a kereszténységnek.

Néhány évvel ezelőtt az egyik beteg nőtestvérünk arra kért, hogy imádkozzunk a felépüléséért. Kérte, hogy két vagy három ismerős prédikátor is legyen jelen. Majd így folytatta: „Szeretném, ha a férjem is itt lenne. Tudom, hogy igazi keresztény. Bízom az ő vallásosságában.” De a kívánságoknak ez a halmozása abban a pillanatban a következőt juttatta az eszembe. „Vajon a férjed hisz-e a te vallásosságodban? És a lányod hiszi-e, hogy te jó keresztény vagy?” Ilyen és hasonló körülmények azok, amikre gondolnunk kellene. Mert aki nem keresztény a családi körben, az más helyen sem keresztény.

Az igazi felüdülés és reformáció azt jelenti, hogy az, aki becstelen volt az üzleti életben, vagy aki szándékosan elhanyagolta a felebarátjával szemben fennálló kötelezettsége teljesítését, mindent el fog követni, hogy az adósságait rendezze, s ezentúl tisztességesen és Isten-félelemben fogja vezetni üzleti dolgait. Azt jelenti, hogy az, aki az imádságot elhanyagolta, ezentúl szoros összeköttetésben áll mennyei Atyjával. Ez a kapcsolat kedvesebb lesz a számára, mint földi barátaival való viszonya. Az, aki elhanyagolta Isten Igéjének tanulmányozását, mostantól kezdve örömet és életet talál annak kutatásában. Érdekesebb és kívánatosabb lesz az neki, mint az újságok vagy a regények olvasása.

Az igazi felüdülés és reform azt jelenti, hogy az, aki kedvet talált az erkölcstelen gondolatokban és tisztátalan cselekedetekben, lelke vergődésében segítségért kiált, hogy megszabaduljon a halálnak testéből, és gondolatai tiszta, helyes irányba terelődjenek. Azt jelenti, hogy az, aki eddig színházi és egyéb hasonló látványosságokban találta gyönyörűségét, hátat fordít ezeknek a kedvteléseknek, amelyek az idejét és Istenbe vetett hitét igyekeztek megrabolni, és ezentúl a gyülekezet ügyeiben, valamint a másokért végzett tevékeny missziómunkában találja örömét. Azt jelenti, hogy az, aki saját szívében és életében megérezte az Úr második eljöveteléről szóló üzenet közelségét és erejét, személyes törekvés által megteszi a maga részét, és segít azoknak is, akik nem ismerik az evangéliumot, hogy ők is megismerkedjenek a megváltás örömével, amelyet ő már megízlelt.

Gyakorlati próba

Személyes tapasztalatunkban a felüdülés és reform gyümölcse az eredete próbáját jelenti. Gondolkozzunk erről!

Az egyik városban gazdag fakereskedő élt, akinek az üzlete hanyatlásnak indult. Valamikor virágzó kereskedése volt, úgyhogy szépen keresett, úgy a maga, mint a családja részére, sőt, hetenként még a bankba is betett bizonyos összeget. Mivel még többet akart keresni, elhatározta, hogy a fát valamivel rövidebbre vágja, mint ahogy elő volt írva. Természetesen az emberek nem óhajtottak többé üzleti kapcsolatba lépni vele. Bár népszerű volt azelőtt, és jól ment a dolga, most hanyatlani kezdett az üzlete, és mint becstelen, lejáratott emberről beszéltek róla.

A fának egy méter hosszúnak kellett volna lennie, de ő az embereivel csak 95 centire vágatta, abban a hitben, hogy senki sem veszi észre a csalást. A vevők azonban megmérték a fát, és így mindenfelé elterjedt a híre, hogy a fakereskedő nem tisztességes. A vevők otthagyták, és máshoz mentek vásárolni.

Egy nap, mindenki csodálkozására, az a hír kelt szárnyra, hogy ez az ember megtért, és keresztény lett. Kevesen hitték el ezt, mert nem remélték nála a javulást. Egy alkalommal az egyik fú'szerkereskedésben róla beszélgetett egy társaság. A jelenlevők egyike beszéd közben hirtelen eltűnt a csoportból. De pár perc múlva visszatért ezzel a felkiáltással:

- Fiúk, igaz, a kereskedő megtért!

- Honnan tudod? - kérdezték egyszerre valamennyien.

A kérdezett így válaszolt:

- Elmentem, és a tegnap vágott fát megmértem. Pontosan egy méter hosszú volt.

Ennyi elég volt. Nem fért hozzá kétség. A megtérése igaz volt. Maga az Úr mondja: „Gyümölcsükről ismeritek meg őket."

Őrizzen meg Isten attól, hogy elégedettek legyünk az elér- zékenyíilés hangulatával. Az Úr segítsen minket még nagyobb elmélyüléshez, és adja meg nekünk Krisztus kegyelme által a tapasztalatainkban azt a gyümölcsöt, amely Isten és az embertársaink előtt buzgó és odaszentelt keresztényeknek tüntetnek fel.

Ezzel a tapasztalattal kapcsolatban az Úr szolgálója a következőket mondja.

„A legnagyobb és legsürgetőbb szükségleteink egyike az igazi Isten-félelem nagy felüdülése a sorainkban... A mi kötelességünk, hogy bizonyságtevés, alázatosság, bűnbánat és komoly ima által teljesítsük azokat a feltételeket, amelyek alapján Isten az áldások ígéretét adta nekünk... A felüdülést csakis imánkra való feleletként nyerjük el... Az reméljük, hogy az egész gyülekezet felüdülését meglátjuk? Ez az idő sohasem fog eljönni.” (Review and Herald, 1887. március 22.)

„Isten az igazi bizonyságtevés felüdülését várja, csakúgy, mint a múltban. A lelki élet felüdülését óhajtja. Népének lelki erején hosszú időn át fásultság vett erőt, ezért fel kell támadnia a látszólagos halálból. A Király útját bűntetteink megvallása és ima által kell készítenünk. Ha ezt cselekedjük, Lelkének ereje kiárad ránk. Szükségünk van a pünkösd erejére. Ez el is fog jönni! Isten megígérte, hogy elküldi az Ő Lelkét, mint mozgató erőt.” (Az evangélium szolgái, 307-308. oldal)

„Este csak akkor térjetek nyugovóra, ha előbb minden bűntettet megvallottatok. Én ezt akkor kezdtem el, amikor 1844- ben az Úr eljövetelét vártuk. Ez a nagy esemény most sokkal közelebb van hozzánk, mint akkor volt. Legyetek mindig készen, este, reggel, délben, hogy amikor a kiáltást halljátok, »ímhol jön a vőlegény!«, fogadhassátok Őt. Ébredjetek fel az álmotokból, és fogadjátok Őt elkészített és égő lámpával.” (Bizonyságtételek,, IX., 48. oldal)

Egy művelt hölgy egy szemorvost keresett fel a szembajával, aki vizsgálat közben így szólt hozzá:

- Asszonyom, az ön szemei csak fáradtak, pihentetni kell azokat.

- Ez lehetetlen - válaszolt a hölgy-, a foglalkozásom olyan, hogy használnom kell a szememet.

Rövid gondolkodás után az orvos ezt kérdezte:

- Van-e az ön lakása előtt nyílt látóhatár?

- Ó, igen - felelte lelkesen -, az előszobából egy nagy hegyláncot szemlélhetek.

- Nagyon helyes - mondta a szemorvos -, önnek ugyanis éppen erre van szüksége. Valahányszor a szeme elfárad, 10-20 percig tekintsen arra a hegyre, mert a távolba nézés meg fogja nyugtatni a szemét.

Valamennyien kövessük ezt a tanácsot, ha meg akarjuk pihentetni a lelkünket. Dávid is megértette ezt, mert így szólt: „Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem.” Ha Isten magaslatait szemléljük, a lelkünk megtisztul minden világias dologtól.

Csak, ha meglátjuk az idő és az örökkévalóság kérdéseit az isteni kinyilatkoztatás fényében, akkor leszünk képesek belátni Isten szolgálatának nagy értékét. Ebben a világban az Úr el küldi esőjét mind az igazakra, mind a gonoszokra. Emberi szemlélődésünk számára nem tűnik elő mindig, hogy meny- nyei kiváltságot gyakorolt az igazakkal. De eljön az idő, amikor „meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között és a között, aki nem szolgálja Őt”. (Maiak 3,18)

Isten ítéleteinek kinyilvánításakor meglátjuk az Ő útjainak bölcsességét, és megértjük, hogy az igazság útja az élet és béke útja.

A harmadik angyali üzenet befejezése

„Ezután láttam, miként vetette le Jézus a főpapi ruháját, és királyi palástot öltött magára. A fején számos korona díszlett, egyik korona a másik felett. A mennyei angyaloktól körülvéve hagyta el a szentélyt. A csapások kiöntettek a Föld lakóira. Egyesek Isten vádolták és káromolták. Mások Isten népéhez siettek, és tőlük kértek tanítást arra nézve, hogyan kerülhetik ki Isten büntetését. Ámde a szentek nem tudtak már rajtuk segíteni.

Már utolsó könnycseppjeiket is elsírták a bűnösökért, az utolsó figyelmeztetés szava már elhangzott. A kegyelem édes szava többé nem hívta őket, hogy jöjjenek. Amikor a szentek és az egész Menny lakói érdeklődéssel viseltetett lelki üdvösségük iránt, ők maguk nem érdeklődtek iránta. Isten eléjük tárta az élet és a halál kérdését. Egyesek az élet után vágyakoztak, de egyetlen lépést sem tettek, hogy elnyerjék azt. Ők nem választották az életet, és most már nem volt engesztelő vér, hogy eltörölje a bűnüket, sem egy részvétteljes Üdvözítő, aki így kiáltott volna: »Ó, kíméld, kíméld még egy kissé a bűnöst!«

Az egész Menny egyesült Jézussal, amikor a félelmetes szavakat kimondta: »Elvégeztetett, elvégeztetett!« Az üdvösség tervét megvalósította, de csak kevesen fogadták el azt. Amikor a kegyelem édes szava elhangzott, félelem és rettegés vett erőt a gonoszokon. A legfélelmetesebb határozottsággal hallották a kijelentést: »Késő van, késő van.«

Azok, akik eddig semmire sem becsülték Isten szavát, most egyik tengertől a másikig szaladtak, napnyugattól napkeletig mindent bejártak, hogy meghallják Isten szavát. Ám az angyal így szólt: »Nem találják meg azt. Éhség van a földkerekségen. Nem kenyér utáni éhség, sem víz utáni szomjúság, hanem Isten szava utáni vágyakozás. Ó, mit nem adnának most Istennek egyetlen elismerő szaváért. Ó, de nem! Isten arra kényszeríti őket, hogy éhezzenek és szomjúhozzanak. Nap nap után megvetették az üdvösséget, és többre becsülték földi gazdagságukat és a világi élvezeteket, mint a mennyei kincseket és a mennyei tulajdonságokat. Megvetették Jézust, és lenézték a szenteket. Aki tisztátalan, az immár örökké tisztátalan marad.” {Tapasztalatok és látomások, 255-256. oldal)


- Folytatjuk!... Minden héten újabb fejezettel. -

- korábbi cikkek -

vBulletin counter